Petite rectifieuse angulaire

Bord segmenté (rapide)
Bord segmenté (rapide)
Régulier