Petite rectifieuse angulaire

Bord segmenté (rapide)
Bord segmenté (rapide)
Qualité supérieure
Régulier
Bord Turbo (propre)
Bord Turbo (propre)
Qualité supérieure
Régulier